Skills

Skills

90%Financial Analysis
95%Office/Excel/VBA
85%PHP/MySQL